JSDH MHJ Křenovice

Jednotka Sboru Dobrovolných Hasičů Moravské Hasičské Jednoty

O nás


„Uvědomělé občanstvo křenovské, pochopivše účel a výhody sborů hasičských v obci, statečně podporovalo zakladatele ve snahách po dosažení téhož účele. Nechť stane se sbor tento počátkem nové doby v Křenovicích, doby pokroku a svornosti, jíž malé věci rostou, kdežto nesvorností i největší se rozpadají.“ (Josef Ludikovský, 1891)

Historie Sboru dobrovolných hasičů v Křenovicích vypovídá o obrovském nasazení a zápalu několika generací. Tito lidé dobrovolně bez nároku na odměnu neváhali a neváhají obětovat svůj volný čas pro pomoc bližním, pro rozkvět sboru i obce, která se nemalou měrou podílí na fungování celé organizace.

  • Významně se podílíme na kulturním a společenském rozvoji obce.
  • Naše jednotka je díky svému vybavení a připravenosti schopna kdykoliv zasáhnout při nejrůznějších mimořádných událostech.
  • Aktivně pracujeme s mládeží, naše soutěžní družstva nás dobře reprezentují na soutěžích v požárním sportu. 

1891 – 2021

O ZALOŽENÍ NAŠEHO SBORU


Již odedávna se obyvatelé měst a obcí sdružovali ke vzájemné pomoci při požárech, povodních a jiných katastrofách. Z dostupných pramenů je možné zjistit, že také Křenovice a jejich obyvatelé byli v minulosti těžce postihováni všemožnými pohromami. Roku 1850 postihl obec velký požár, kdy vyhořela celá ulice zvaná Dědina a Podsedky. Neštěstí o to větší, že bylo po žních a ve stodolách byla svezena celá úroda. Roku 1855 shořel celý Svárov, 1858 hoří spodní část Liškova a na dovršení všeho rok na to vyhořela zbylá tj. horní část Liškova. Roku 1888 po jarním tání přichází do obce velká voda. Zatopená byla celá dědina, kde bylo až metr vody nad terénem. Roku 1890 vypukl opět velký požár na Liškově, kdy vyhořela větší část této ulice.
V tomto roce přišel do naší obce nadučitel Josef Ludikovský (narozen r. 1848 ve Valašských Kloboukách). Poslední velký požár jej přiměl k myšlence založit u nás hasičský sbor. Našel několik obětavých spolupracovníků a založil v roce 1891 sbor dobrovolných hasičů v Křenovicích. Tehdy do školní kroniky o založení hasičského sboru napsal: „Uvědomělé občanstvo křenovské pochopivše účel a výhody sborů hasičských v obci, statečně podporovalo zakladatele ve snahách po dosažení téhož účele. Nechť stane se sbor tento počátkem nové doby v Křenovicích, doby pokroku a svornosti, jíž malé věci rostou, kdežto nesvorností i největší se rozpadají.“
Krásná myšlenka ochrany majetku spoluobčanů i veřejnosti při vzniku ničivých požárů, ale i živelních pohrom, provázená nadšením a elánem tehdy zakládajících členů, přetrvala přes všechna údobí hospodářské krize, první světové války i národního útlaku za okupace v období druhé světové války, až dodnes. A to vše při dobrovolnosti, obětavosti a nezištnosti hasičů. Jejich činnost nikdy nebyla a není marná či zbytečná.
Dne 5. července 1891 byly stanovy od slavného obecního zastupitelstva schváleny a 25. srpna 1891 od vysokého c.k. místodržitelství v Brně potvrzeny. V neděli pak 6. září 1891 byl Sbor dobrovolných hasičů v Křenovicích slavnostně založen.
Přes sto třicet let hasičské činnosti znamená hodně dobrovolné práce. Za tuto dobu se vystřídalo několik generací hasičů, měnila se struktura požární ochrany, změnily se podmínky pro činnost, modernizovala se hasební technika, zmodernizovala se bytová kultura a také se několikrát změnil i název naší organizace. Přesto všechno zůstává a přetrvává do dnešní doby původní poslání zakládajících členů Sboru dobrovolných hasičů – přispěchat na pomoc tam, kde je toho právě potřeba a tomu, kdo pomoc potřebuje.

Projekty


Projekt Hasičský sbor Křenovice – vybavení pro sportovní činnost

Registrační číslo: 23/010/19210/564/053/001615/H001

Číslo operace: 19.2.1

Název operace: Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Cíl operace: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS.

Cílem projektu je vybavit soutěžní družstva dospělých (muži, ženy) vybavením pro soutěže v požárním útoku a novými sportovními dresy. Vybavení zahrnuje 4 ks sportovních hadic C, 4 ks sportovních hadic C typu PUR, 5 ks hadic B a sportovní rozdělovač. Sportovní dresy jsou vyrobeny z funkční látky v počtu 16 ks.